Search
Close this search box.

Qui som?

Francesc Ruiz Castel, membre cofundador de Ruiz Castel Procuradors S.L.P, va crear el seu primer despatx de procuradors el 1983 i, des del primer moment, va tenir molt clares les premisses necessàries per tenir èxit a la seva carrera: la formació contínua, la relació de proximitat amb el client, l’exercici proactiu de la professió, l’aplicació i la defensa de valors com l’honradesa i la solidaritat, i un aspecte central en la seva trajectòria professional: l’aposta per les noves tecnologies.

Després de la incorporació el 2006 de Ricard Ruiz López i de la constitució de Ruiz Castel Procuradors S.L.P el 2009, la nostra organització compta amb un despatx propi en ple Eixample de Barcelona amb quinze empleats directes, sis d’ells procuradors dels tribunals. 

Per què confiar en nosaltres?

Actualment, la nostra organització compta amb sis llicenciats en Dret col•legiats com a procuradors dels tribunals al Col•legi de Procuradors de Barcelona. A Ruiz Castel apostem per la contínua formació del nostre personal per tal d’adaptar-nos als canvis legislatius. Creiem que una bona formació és imprescindible per oferir les millors solucions a les diferents necessitats dels nostres clients. Per aquest motiu, el nostre equip segueix un pla d’aprenentatge continu.

A Ruiz Castel facilitem al màxim els temps i la qualitat de resposta als nostres clients (ja siguin directes o advocats), així com la comunicació amb tots ells. Com a especialistes en dret processal, entenem que una de les nostres principals missions és vetllar perquè els nostres clients no s’hagin de preocupar per aquest aspecte del procés i que, en cas de dubte, sempre hi hagi algú disponible per tal d’oferir-los una correcta resolució.

El Procurador dels Tribunals és un llicenciat en Dret expert en Dret Processal capaç de redactar qualsevol tipus d’escrit o de realitzar qualsevol tipus de gestió davant dels diferents organismes de l’Administració de Justícia. A més, compleix una important funció de col•laborador amb el lletrat director dels procediments, resol dubtes i, com a impulsor dels processos, prepara els escrits de tràmit que siguin procedents a cada moment. Aquesta és la màxima que apliquem en el nostre dia a dia.

A Ruiz Castel sabem que sempre que un ciutadà sol•licita auxili judicial a través de la interposició d’un procediment judicial, o que es veu obligat per la interpel•lació d’una altra persona o entitat, darrere hi ha una situació desagradable i incòmoda en què es poden arribar a barrejar un gran nombre de conflictes, de vegades amb una considerable càrrega emotiva.

Per tal que aquests conflictes es puguin solucionar de la manera més humana possible, des dels nostres inicis hem tractat d’aplicar i de transmetre valors positius com l’honradesa o la solidaritat en el desenvolupament dels procediments en què intervenim, així com a les relacions amb els nostres clients i la resta de parts implicades.

A fin de que esos conflictos puedan solucionarse lo más humanamente posible, desde nuestros inicios hemos tratado de aplicar y transmitir valores positivos como la honradez o la solidaridad en el desarrollo de los procedimientos en los que intervenimos, así como en las relaciones con nuestros clientes y el resto de partes implicadas.

Des de l’any 1998, tots els documents relatius als expedients dels nostres clients estan digitalitzats i, a través de l’eina de treball Iuritex, es pot accedir a l’oficina virtual per consultar els seus expedients des de qualsevol lloc, les 24 hores del dia i sempre amb la màxima seguretat i eficiència.

Confía en la nostra experiencia