Search
Close this search box.

Càlcul d'interessos
i taxes judicials

Des que en 21/07/2016, el Tribunal Constitucional va dictar la sentència 140/2016 que resolia el recurs d’inconstitucionalitat 973/2013 interposat contra alguns articles de la Llei 10/2012 de Taxes Judicials per la qual es declarava la inconstitucionalitat de l’article 7, apartat 1 de l’esmentada Llei, van quedar anul·lades les següents taxes:

  1. En l’ordre jurisdiccional civil: apel·lació: 800 €; cassació i extraordinari per infracció processal: 1.200 €
  2. En l’ ordre jurisdiccional contenciós administratiu: abreujat: 200 €; ordinari: 350 €; apel·lació: 800 €; cassació: 1.200 €
  3. En l’ordre social: suplicació: 500 €; cassació: 750 €

Tanmateix, la resta de taxes regulades en l’ esmentat article, continuen vigents. En l’actualitat estan subjectes a la taxa judicial estatal (model 696) aquelles demandes interposades per persones jurídiques en l’ordre jurisdiccional civil. En cas de monitoris i verbals, han de ser de quanties superiors a 2.000,00 Euros.

ProcedimentTaxa Estatal
Monitori (superior a 2.000 Euros)90,00 Euros
Verbal y Canviari (superior a 2.000 Euros)135,00 Euros
Ordinari270,00 Euros
Execució de título no Judicial180,00 Euros
Oposició a execució títol judicial180,00 Euros
Concurs Necessari180,00 Euros

TAXES JUDICIALS AUTONÒMIQUES

La Generalitat de Catalunya també ha establert una taxa judicial d’ àmbit autonòmic sota la denominació de Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’ àmbit de l’ Administració de Justícia.  Aquesta es troba regulada per Decret Legislatiu 3/2008 de 25 de Juny i reglamentada per l’Ordre JUS 303/2014, de 13 d’Octubre i actualitzada per la Llei 5/2017 de 28 de Maig.

Només hi són subjectes les persones jurídiques que no estiguin exemptes de l’ IAE, és a dir, que no facturin més d’ un milió d’ euros anual, o de l’ Impost de Societats, o que siguin beneficiàries de justícia gratuïta. Els imports a satisfer són els següents:

En l’ordre jurisdiccional civil:

  • Procediment monitori en primera o única instància: 66,20 €
  • Procediment en primera o única instància diferent del procediment monitori: 99,30 €
  • Incident del procés concursal: 99,30 €
  • Procediment en segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre els òrgans judicials amb seu a Catalunya: 132,40 €

En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu:

  • Procediment en primera o única instància 99,30 €
  • Procediment en segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre els òrgans judicials amb seu a Catalunya: 132,40 €

Taxes Judicials de Catalunya

Envia'ns la teva consulta a les nostres dades de contacte i et donarem la informació precisa de les taxes que afecten a Catalunya.