Search
Close this search box.

La justícia no veu la llum. Per què fins ara només s’assenyalen judicis de dimarts a dijous?

Comparteix aquest artícle

S’acaba de publicar per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un acord establint un cronograma per al restabliment de l’activitat judicial, adjuntem una còpia d’aquest. Ens ha cridat poderosament l’atenció el punt 2 d’aquest document quan es constata que, durant l’any 2019, els assenyalaments de vistes s’havien concentrat en els dimarts, dimecres i dijous, en comparació els celebrats en dilluns i divendres, que eren molt inferiors. Cadascú que tregui les seves conclusions. Mitjançant aquest acord, s’insta a magistrats i jutges a distribuir els assenyalaments futurs d’una manera més proporcional en els cinc dies de la setmana i també en horari de tarda.

D’altra banda, el passat 27 d’abril, el Secretari de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va dictar un acord amb una sèrie de pautes dirigides directament als lletrats de l’Administració de Justícia (LAJ) i, de forma indirecta, als GPTP i Auxilis judicials, en els quals es fa a la gestió, processament i notificació de resolucions o minutes remeses d’assumptes considerats no essencials.

En aquest acord s’insta a les LAJ a realitzar les seves funcions processals en coordinació amb el personal de les oficines judicials, sigui presencialment o mitjançant el teletreball, donant impuls processal als procediments, generant minutes perquè el personal disposi d’instruccions per a incoar nous assumptes o continuar amb els existents, signant les resolucions de la seva competència per a la seva notificació a les parts i garantit que s’atenguin les consultes dels professionals a través dels correus electrònics corporatius. Es fa especial èmfasi a la gestió dels comptes de dipòsits i consignacions judicials, ordenant es realitzin els màxims de transferències possibles a les parts personades en els diferents plets.

Ara com ara, a Ruiz Castel Procuradors, estem presentant demandes i escrits de forma telemàtica amb normalitat, tot i que estem rebent aproximadament un 10% de les notificacions que rebem normalment dels diferents òrgans judicials. El funcionament dels jutjats és molt desigual. En teoria hi ha presencialment un sol funcionari per jutjat proveint el més urgent. La majoria d’aquestes notificacions són Diligències acordant el pagament de quantitats per transferència i trasllats d’esbrinaments patrimonials a través del punt neutre judicial en el marc de procediments executius. Desconeixem fins a quin punt s’està implementant la possibilitat que el personal de justícia pugui teletreballar. La veritat és que, per exemple, en el nostre despatx tenim ni més ni menys d’uns 1.000 escrits i demandes pendents de proveir en el conjunt de tots els partits judicials en què exercim, escrits i demandes que ja estaven pendents de proveir abans de decretar-se l’estat d’alarma. Creiem que s’està perdent una gran oportunitat.

2-Ricard-Ruiz-Castel-300x300

Ricard Ruiz López

Soci director. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Procurador dels Tribunals.

Altres artícles d'aquest blog

¿Estàs interessat en els nostres serveis?

Contacta amb nosaltres