Search
Close this search box.

ES REDUEIXEN UN 11% ELS DESNONAMENTS DELS DEUTORS HIPOTECARIS VULNERABLES

Comparteix aquest artícle

S’amplien per llei els criteris per acollir-se a la suspensió de desnonaments a famílies en risc d’exclusió

El passat 09/12/2019, la Secció d’Estadística del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), va publicar l’estudi “Els efectes de la crisi econòmica en els òrgans judicials“, en aquest estudi s’indica que el nombre de desnonaments practicats en la Comunitat Autònoma de Catalunya en el tercer trimestre de l’any 2019 va ser de 2.239, el que implica una variació del -11,54 per cent respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

La causa, pot derivar de l’aplicació del Reial decret llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris. Aquest Reial decret llei va ser convalidat i tramitat com a projecte de llei, el que va donar lloc a l’aprovació de la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, que mantenia la suspensió immediata i per un termini de dos anys dels desnonaments de les famílies que es trobessin en una situació d’especial risc d’exclusió. Culminant aquesta normativa a través del Reial decret llei 5/2017, de 17 de març, que l’àmbit d’aplicació és de les mesures de protecció als deutors hipotecaris en situació d’especial vulnerabilitat, la qual cosa suposa tant modificar l’àmbit d’aplicació del Codi de Bones Pràctiques com el d’aquelles persones que es poden beneficiar de la suspensió dels llançaments sobre habitatges.

Els criteris per acollir-se a la suspensió de desnonaments s’amplien als següents supòsits:

– La unitat familiar de la qual formi part un menor d’edat.

– La unitat familiar monoparental amb fills a càrrec.

– La unitat familiar amb la qual convisquin una o més persones que estiguin unides amb el titular de la hipoteca o el seu cònjuge per vincle de parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, i que es trobin en situació personal de discapacitat, dependència, malaltia greu que els incapaciti acreditadament de forma temporal o permanent per realitzar una activitat laboral.

– La unitat familiar en què hi hagi una víctima de violència de gènere.

Haurem d’analitzar en els pròxims trimestres l’evolució dels actes de desnonament; tant en els procediments d’execució hipotecària, com en els de judicis verbals per falta de pagament; a la vista del recent Decret Llei 17/2019 de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge i que al seu torn modifica, en part la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de Mesures Urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i pobresa energètica; a fi d’observar si, finalment, es consolida el descens de nombre de desnonaments durant el present any 2020.

 

Marina-17-300x300

Marina Gota Vall-Llovera

Procuradora dels Tribunals

Altres artícles d'aquest blog

¿Estàs interessat en els nostres serveis?

Contacta amb nosaltres